LEJEBETINGELSER FOR SÆSONPLADSER 2024

Lejebetingelser for sæsonpladser 2024. 

 • Lejeaftalen gælder kun for de i aftalen anførte personer, i samme hustand, hjemmeboende børn under 18 år og børnebørn under 15 år. Det er muligt at tilkøbe en ekstra voksen til pladsen for 800 kr. for en hel sæson- max 1 person pr. enhed. Børnebørn er kun børnebørn sammen med bedsteforældre ellers betales overnatningsgebyr for børnebørnene. Det er ikke tilladt for flere familier at benytte samme enhed.
 • Indflytning på pladsen kan først ske når hele beløbet er betalt.
 • Depositum for pladsen tilbagebetales indtil 31. oktober 2023. Dette går tabt hvis pladsen afmeldes herefter.
 • Udlejes campingvognen skal dette oplyses til lejrchefen. Gæsterne skal indskrives og betale alm. overnatningsgebyr. Strøm tilskrives enhedens måler.
 • Hvis campingvogn sælges og man ønsker at sælge nuværende sæsonplads med- kan dette kun forekomme efter aftale med lejrchefen. Vi kan IKKE garantere at ny ejer at beholde pladsen efter sæsonens udløb.
 • Dagsgæstekort er inkl. i sæsonpladsen. Gæster SKAL anmelde deres ankomst i receptionen. Daggæster må ikke køre ind på campingpladsen, men henvises til det skiltede parkeringsareal udenfor campingpladsen. Daggæster der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster og skal betale gældende overnatningstakst.
 • Strømforbrug beregnes efter enhedens elmåler som sidder i standeren. Strøm aflæses automatisk i receptionen ved ankomst. Det er direkte bortvisingsgrund hvis der tages strøm fra et andet stik end det som hører til enheden..
 • Vi forbeholder os retten til at ændre elprisen med 8 dages varsel. Hvis dette bliver gældende vil elmålerne blive aflæst på dato for ny pris således at strøm brugt indtil ny pris vil blive afregnet til oprindelig pris
 • Det er vigtigt at pladslejer selv holder øje med elmåleren i standeren og enhedens forbrug. Det er pladslejers ansvar at kontrollere at måleren fungerer.
 • Elkablet fra vognen og til 220V skal være et godkendt gummikabel med jord. – 3 x 2,5 mm2..  Tynde 2-ledede el-ledninger er ikke tilladte og må ikke tilsluttes el-stikket på enheden.
 • El tilslutning skal være slukket når enheden er ubeboet i længere tid. Campingpladsen kan ikke holdes til ansvar for evt. tabt i forbindelse med strømafbrydelse på enheden.
 • Strøm SKAL være afregnet senest den dag hvor sæsonen ophører.
 • Lejemålet er uopsigeligt i den aftalte periode, hvorfor der ikke vil ske økonomisk kompensation ved fraflytning i utide.
 • Opsiges en lejer til fraflytning før aftalens udløb pga. overtrædelse af regler, misvedligeholdelse af aftaler eller anden grund, tilbagebetales der ikke leje.
 • I henhold til Brandvæsenets 3 meter regel, skal campingvogn, telt mv. stilles i passende afstand til andre enheder uden at genere andres opstillingsmuligheder. Det betyder også at hvis man har et ønske om at være tættere på skel end 1,5 meter skal man lave aftale med lejrchefen. Det er vigtigt at der er fri passage rundt om vognen uden at komme ind på enheden ved siden af. Er dei tvivl, spørg personalet til råds inden vognen placeres. Vognen kan til enhver tid bedes flyttet hvis de 3 meters afstand ikke overholdes.
 • Der må max  være 1 køretøj pr. enhed  på pladsen – herunder gælder også motorcykel og køretøjet skal parkeres inden for egen enheden. Trailer på pladsen er kun tilladt efter aftale. Det er ikke tilladt at parkere sin bil på andre enheder, selvom de ikke er der.  
 • Det er ikke tilladt at lukke andre campister/gæster ind gennem bommen.
 • Hastighed på pladsen er max 10 km/t og overholdes dette ikke kan adgang i bil på pladsen inddrages.
 • Det er ikke tilladt at indhegne enheden med stakit, snore el. lign, lige som blomster- og urtebede heller ikke er tilladt. Der er må ikke klippes, beskæres eller fældes buske og træer uden aftale med lejrchefen.
 • Det er kun tilladt at have 1 opbevaringstelt/skur pr. enhed.
 • Pavilloner og lign skal nedtages når man ikke er på pladsen. De må ikke stå hele sæsonen.
 • Hvis man ønsker at lave fast gulv som skal ligge hele året rundt skal gulvet rottesikres ( spørg lejrchef hvordan)
 • Det er kun tilladt at have Dannebrog i egen flagstang på pladsen. Flagregler skal overholdes.
 • Alle campingvognen skal være vasket 1. maj 2024.
 • Vedligeholdelse af enheden påhviler lejeren, herunder græsslåning og hækklipning af hele enheden. Flymo, hæksaks mv. kan lånes af campingpladsen. Der må slås græs dagligt kl. 9.00-12.00 og 14.00 til 18.00. Udenfor dette tidsrum må der ikke benyttes nogen former for maskiner. Ingen haveaffald må henkastes i hække eller buskadser. Der må ikke smides haveaffald andre steder end aftalt med lejrchefen.
 • Det er IKKE tilladt at udvide sin enhed ind i hække og hegn.
 • Hunde er meget velkomne på pladsen. Hunde skal dog holdes i kort snor og må ikke på noget tidspunkt efterlades alene i campingvogn/telt
 • Ved midlertidig fraflytning pga. ferie m.v. kan lejrchefen disponere over arealet. Meddeles tilbagekomstdato vil pladsen søges friholdt.
 • Alt affald skal sorteres. Køkkenaffald, dåser, glas, pap, papir. Der accepteres IKKE brug af sorte sække i containerne.
 • Containerne er IKKE til storskrald som grill, tæpper, presenninger, havemøbler mv. Storskrald skal man selv bortskaffe, så vær venlig selv at køre på genbrugspladsen hvis I har storskrald. I receptionen kan vi anvise nærmeste genbrugsstation.
 • Der er videoovervågning i miljøstationen, så overholdes affaldssorteringen ikke kan den enkelte enhed stilles til ansvar og i værste tilfælde medføre bortvisning. Svendborg kommune indførte ny ordning i 2020 og kravene bliver strengene og strengere til affaldssorteringen. Vi beder om at I hjælper til med at sortere da vi ellers kan risikere straffeafgift.
 •  Afløb fra vognen må under ingen omstændigheder ledes direkte eller indirekte ned i jorden. Der skal bruges udslagskummen for kemisk toilet som forefindes i affaldsstation ( ikke risten udenfor men kummen inde i miljøstationen). Hvis beholderen til opsamling er utæt skal denne skiftes.
 • Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem hække og beplantning. Veje og stier skal benyttes.
 • I tidsrummet kl. 22.00 til 7.00 er al motorkørsel forbudt på pladsen.
 • Ved afrejse skal enheden efterlades opryddet. Fliser fjernet og græsset slået..
 • Tages sæsonpladsen i brug senere end 4 uger efter sæsonstart skal campingpladsen informeres. Hvis ikke dette sker mister man rettigheden over enheden.
 • Hvis man ønsker at vaske sin campingvogn kan dette ske enten på egen enhed eller ved laden. På enheden dog ikke med vandslange.
 • Alle beløb er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.
 • Spørg lejrchefen hvis der er opstår tvivlsspørgsmål.
 • Campingpladsens generelle ordensreglement skal til enhver tid overholdes.
 • Vi beder alle om at være med til at holde tingene i orden og i pæn stand og hjælpe os ved at behandle tingene som du også behandler dine egne. Dette vil være til stor glæde for os alle.
 • Nedenstående kontrakt SKAL være udfyldt inden ankomst og AFLEVERES TIL LEJRCHEFEN VED ANKOMST.

Ved fortsat at bruge webstedet, accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookieindstillingerne på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at give dig den bedste oplevelse muligt. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside uden at ændre dine cookie-indstillinger, eller klikker på "Accepter" nedenfor, så giver du samtykke til dette.

Close